VCMO

b7 03

b7 04

b7 05

 

 b8 01

b8 02

Udskriv

Vallensbæk Cykelmotion
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 2. marts 2005

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer (21) og gik herefter over til dagsordenen.

 Dagsorden.
 

1.     Valg af dirigent samt stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hasse Persson som dirigent.

Hasse takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce den 9.2.2005 i Glostrup Folkeblad og ved mail til medlemmerne.

Der blev ikke valgt stemmetællere på grund af de få fremmødte.

 2. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2004 / 2005

Generelt:

Aktivitetsniveauet på landevejene har generelt været bedre i den forløbne sæson med deltagelse af vore motionister ved afholdte motionsløb rundt om i landet. Som i 2003 har der også i 2004 været flere af vore medlemmer der har været på Mallorca for at cykle i de dejlige omgivelser. Den afholdte trænings-

Weekend i Sverige har også i 2004 været et succesrigt arrangement. Klubben har også deltaget i holdløb i Roskilde, og ikke mindst ved Landsstævnet i Haslev hvor det blev til en flot 3. plads. Man må således konstatere, at Vallensbæk Cykelmotion stadig er en klub der vil være respekt om, ved de løb vi deltager i. Vi er også kendte rundt omkring, idet vi er let genkendelige, synlige når vi i flok kører rundt i en flot klubdragt. I den forbindelse har klubtøjet været ude for en fornyelse med nye tiltag og sponsorer, og p.t. er der en ny leverance på vej.

Medens aktivitetsniveauet på landevejen har været acceptabelt, kniber det en del med afholdelse af klubaftener i vinterperioden. Årsagerne hertil er flere, bl.a. dyrker vore medlemmer andre sportsgrene i vinterperioden, ligesom flere medlemmer udøver spinning flere gange om ugen, hvorfor det kan være svært at finde faste dage at klubaftener. Derudover har klublokalet været generet af fugt og lugt problemer, som har gjort det nødvendigt at foretage udluftning/affugtning og opsætning af varmekanoner. Måske skal vi ikke bruge kræfter på klubaftener, men kun bruge klublokalet til værksted og opbevaring. Det er ikke lykkedes at finde bedre lokalemæssige forhold.

Set på medlemsituationen, har der været til og afgange som har medført en stagnation, en tendens som mange klubber under DCU’s motionssektor har oplevet. Vi er 50 medlemmer. Grundet DCU’s manglende Forsikring besluttede bestyrelsen at medlemmer selv måtte sørge for at være forsikret, og da DCU’s blad ikke indeholdt artikler nok for motionister besluttede bestyrelsen at nedlægge den obligatoriske licens hos DCU, og indførte i stedet abonnement på bladet fra Cykelmotion Danmark.

 

Træningsforhold:
Omkring træningsholdenes virke med holdledere og faste ruter, er det ikke lykkedes at indfri en mærkbar forbedring i forhold til 2003. Bestyrelsen er klar over problemet og har haft det oppe at vende flere gange, dog uden at finde en brugbar løsning. Der blev forsøgt med holdstart på forskellige tidspunkter, og forsøg med hvervning af holdledere mislykkedes. Bestyrelsens kræfter blev lagt på andre områder bl.a. ROV, tøj og sponsorer. Der er nu påbegyndt en aktiv søgning af holdledere til de enkelte hold. De der melder sig vil få mulighed for at deltage på et holdleder kursus.

Hold 1 blev i starten af perioden styret af Per Vinter, men senere overtaget af Finn Samson som der har været udtrykt tilfredshed med. Men vi skal have styr på hold 2, 3 og damerne.

Arrangementer:

I 2004 genoptog vi afviklingen af klubbens motionscykelløb Rundt Om Vallensbæk, i en fornyet form med en 50 og en 100 km rute. 5o km ruten var identisk med tidligere års succesrute og de seje på 100 km ruten fik et lidt mere kuperet terræn som gav sved på panden. Deltagerantallet var skuffende, men de 80 der deltog roste alle løbet, og er medvirkende til at løbet også afvikles i 2005.

Klubmesterskabet var en enkelstart som sidste år, og blev afholdt uden problemer. Desværre var der kun 12 deltagere. Niels Christian Tausgaard genvandt mesterskabet.

Sæsonen blev afsluttet ved afholdelse af Klubfesten i Vallensbæk Idrætscenter, med 29 deltagere. Bortset fra en manglende dansestemning var det et fint arrangement som gav et mindre overskud, hvilket skyldtes lotteriet og de mange sponsor præmier. Som vanligt uddeltes medaljer/pokaler til klubmestre m.v., et godt arrangement som kun kan lade sig gøre med velvillig assistance fra nogle af vore medlemmer/sponsorer.

Økonomi:
Den økonomiske situation er i perioden blevet forbedret, hvilket skyldes besparelser, en mindre indtægt fra Rundt om Vallensbæk samt tilgang af sponsermidler der har gjort det muligt at investere i nyt klubtøj. I øvrigt henvises til det fremlagte regnskab.

 

Bestyrelsen:
Samarbejdet i bestyrelsen har også i denne periode fungeret tilfredsstillende, og alle har lagt den tid de nu engang har haft til rådighed i klubarbejdet. Beklageligvis har Kell Arp meddelt at han stopper som formand ved denne generalforsamling.

Hermed afsluttes bestyrelsens beretning for 2004/2005.

Hasse Persson kommenterede punktet omkring klublokalet, som han fandt aldeles uegnet. Hasse mente, at klubben bør presse kommunen til at forbedre forholdene. Hasse stillede sig selv til rådighed for projektet, hvilken generalforsamlingen accepterede.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning for 2004. 

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.

Kassereren gennemgik de enkelte poster for 2004 og budgettet for 2005. Specielt posterne i forbindelse med sponsorater til nyt klubtøj blev forklaret, idet de påvirker regnskabet væsentligt i både 2004 og 2005.

Der udspandt sig en positiv diskussion omkring størrelsen på tøjprisen og klubbens tilskud. Bestyrelsen betonede, at et af klubbens vigtigste formål er, at sikre at klubbens medlemmer kan erhverve sig klubtøj til en attraktiv pris, således at alle er ens påklædt til såvel træning som løbsarrangementer.

Generelt blev sponsorudvalget rost for et professionelt arbejde med indgåede aftaler med 8 sponsorer til sammenlagt kr. 40.000,-.

Herefter blev regnskabet godkendt. Se bilag.

4. Indkomne forslag.      

Forslag 1: Fremsat af Jens Ove Bay

Jeg syntes at det er lidt ærgerligt, at man skal være i stand til at følge med 2. holdet hvis det skal være sjovt at komme i klubben, derfor vil jeg godt foreslå, at der etableres en ordning, som man kan tilmelde sig.

Ordningen går ud på, at der altid er 2 personer der har ansvaret for hold 3 og 4, men at det er 2 forskellige fra gang til gang, hvis der er 10 interesserede så betyder det, at man hver 5. søndag skal følges med hold 3 eller hold 4, og så kan man aftale med en anden person der er ansvarlig, at man kører en ekstratur hvis man har lyst. Skulle vi blive flere personer vil det bare være godt.

Der kan eventuelt laves en fast rutte for de to hold.
Det kunne være metoden til at få nye medlemmer ind i varmen.

Det blev besluttet at bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget på de kommende møder.

Forslag 2: Fremsat af Jens Ove Bay

Jeg kan forstå af både tale og hjemmesidetekst, at det ikke længere er velset at møde op til træning uden klubtøj – det syntes jeg måske er at overdrive lidt, men OK

Jeg vil hellere foreslå at det ikke er velset at møde op uden cykelhjelm, da det som bekendt er farligt at slå hovedet. Om det skal være obligatorisk at køre med cykelhjelm syntes jeg skal være op til generalforsamlingen, men jeg foreslå det hermed, så det kan blive behandlet som et punkt.

Det blev besluttet at indføre kravet om obligatorisk brug af cykelhjelm til træning og i motionsløb i forretningsordenen.

Forslag 3: Fremsat af Steen Haycock Jensen

Undertegnede fuldgyldige medlem (uden gæld og restancer) ønsker hermed at stille følgende forslag til VCMO’s generalforsamling den 02.03.2005.

Forslag om at ændre de nuværende træningsdage (onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9) til tirsdag kl. 17.30, torsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9.00.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med en prøveperiode i april og maj måned, hvorefter erfaringerne skal evalueres.

 

Forslag 4: Fremsat af bestyrelsen

Den obligatoriske motionslicens tegnet gennem DCU ophæves, og licenspengene anvendes i stedet til 4 numre af bladet Cykelmotion Danmark.

 DCU’s motionslicens opfylder ikke de krav vi stillede til licensen i 1999. For de der ønsker det kan et DCU licens tegnes gennem formanden/kassereren, hvilket også gælder for forsikring hos CMD..

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

 

 5. Kontingent.

Formanden stillede forslag om at kontingentet på kr. 350,00 holdes uændret for sæsonen 2005.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 6. Valg til bestyrelsen.

Formand Kell Arp modtager ikke genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Kenneth ”Rytter” Jensen – Kenneth blev valgt med applaus.

Bestyrelsesmedlem Steen Haycock modtog genvalg. Steen blev genvalgt.

Sekretær Bo Christiansen modtog genvalg. Bo blev genvalgt.

Benny Pedersen blev valgt som 1. suppleant for 1 år.

Allan Hansen blev valgt som 2. suppleant for ligeledes 1 år.

 

 7. Valg af 5 delegerede til VI 39’s generalforsamling samt valg af 2 suppleanter.

Generalforsamlingen valgte at de 5 delegerede og 2 suppleanter skal findes blandt bestyrelsesmedlemmerne.

8. Eventuelt.

Næstformand Søren Nielsen takkede Keld Arp for indsatsen som formand i perioden 1999-2005, hvor Kell bl.a. har stået for oprettelsen af www.vcmo.dk og i det hele taget ydet en succesfuld indsats for klubben.

Kell takkede for cognac’en og fortjenstmedajlen og meddelte, at nu ville han fremover hellige sig campinglivet sammen med sin nye kone. 

Herefter blev holdlederproblematikken diskuteret og bestyrelsen meddelte, at frivillige kandidater vil blive tilbudt det førstkommende trænerkursus i DCU regi. 

Herefter meldte Jens Ove, Per og Kim sig til at styre 3. & 4.holdet.
Steen & Bo påtager sig at lede 2. holdet.
Emnerne indkaldes til et kick off møde inden 1. træningsdag. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede medlemmerne for en gode og saglige indlæg.

Referent: Bo Christiansen

7.3.2005