VCMO

b6 01

b6 02

b6 03

 

 b6 04

b7 02

Udskriv

Færdselsloven

Nedenfor er et par uddrag fra færdselsloven. Det er de punkter, der er særlig interessante for os cyklister.
De vigtigste punkter er markeret med rødt.

Kapitel 2 Regler for al færdsel

Grundregler m.v.
§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed,
så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe
for andre
, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres.
Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller
opholder sig ved vejen.
Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer,
ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af trafikministeren
fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af
omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden
legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.
Stk. 3. Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med
skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod
farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.


Cykel- og motorløb
§ 37. Cykelløb må kun finde sted med politiets tilladelse. Politiet
kan forbyde træningskørsel på visse veje og visse tider.
Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om gennemførelse
af motionsløb for cyklister.
Stk. 3. Trafikministeren kan tillade, at:
1) internationalt motorløb passerer dansk område,
2) der afholdes orienteringsløb og præcisionsløb med motorkøretøjer og knallerter,
3) der undtagelsesvis afholdes hastighedskonkurrencer på mindre
betydende og mindre befærdede veje, der på betryggende vis er
afspærret fra al anden færdsel, og at
4) der undtagelsesvis afholdes motorløb på midlertidig, afspærret
bane, som er etableret på vej, der ellers benyttes til almindelig
færdsel af en eller flere færdselsarter.
Stk. 4. Al anden kap- og væddekørsel på vej må ikke finde sted.
Stk. 5. Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren
fastsætte bestemmelser om betaling for eventuel politimæssig
assistance, der efter politiets skøn er påkrævet under afviklingen
af de i stk. 1-3 nævnte løb.
Stk. 6. Motorløb uden for vej, som benyttes til almindelig færdsel
af en eller flere færdselsarter, må kun finde sted med politiets
tilladelse og på en af politiet godkendt afspærret bane. Trafikministeren
kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte
bestemmelser om politiets godkendelse af baner til motorløb
uden for vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere
færdselsarter, og meddelelse af tilladelse til afholdelse af sådanne
løb samt de nærmere vilkår herfor. Der kan endvidere fastsættes
regler om adgangen til at påklage politiets afgørelser, herunder at
afgørelser ikke skal kunne indbringes for anden administrativ
myndighed.
Stk. 7. Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren
fastsætte bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse
af publikum og løbsdeltagere ved kap- eller væddekørsel uden for vej.
 

Kapitel 7. Særlige regler for cykler

§ 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er
tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af
hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe
. Gives
der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af
hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør
dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres
ved siden af anden cykel.
Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er
beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved
siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling,
såfremt denne ikke kan ske til højre.
Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til
venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen.
Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt
de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at
placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke
er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist,
der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til
dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan
ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset
afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for
cyklister. 1.-4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen
uden for vejkryds.
Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne
og mindst den ene hånd på styret.
Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre
andet følger af de regler, der fastsættes af trafikministeren efter §
14, stk. 4. Cykel skal trækkes over fortov eller gangsti. Cyklist kan
dog køre over fortov eller gangsti, når overkørslen sker fra en
sidevej.
Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj
eller i fører af eller passager på andet køretøj.
Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen
er ganske kortvarig.
§ 50. Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse
og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er
beregnet til. Trafikministeren kan fastsætte regler om transport af
børn på cykel og personer i påhængsvogn (cykelanhænger) eller
sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads
og om cyklistens alder.
Stk. 3. På cykel må ikke medføres genstande, der er mere end 3
m lange eller 1 m brede. Genstande, der medføres, må ikke hindre
cyklisten i at have fuldt herredømme over cyklen eller i behørig
tegngivning. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om
største længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres
på cykler, der er særligt indrettet til varetransport, samt på
påhængskøretøj og sidevogn til cykel.